اجاره بولتنشنر ( پیچ کش هیدرولیک )

این ابزار جهت باز و یا بستن پیچ های صنعتی چه به صورت تکی و چه به صورت چندتایی همزمان طراحی و ساخته شده است
بولت تنشنر ها با نیروی فشار هیدرولیک کار کرده و با توجه به ساز جک ها و همچنین فشار هیدرولیک وارد شده نیروی معینی و حساب شده ای به پیچ ها اعمال مینماید و به کمک این قابلیت بولتنشنر از آن به عنوان ترکمتر های صنعتی قوی نیز استفاده میشود.

بولتنشر ( پیچ کش هیدرولیک ) :
از ابزار های صنعتی پیشرفته ای محصوب میشود که کاربرد های فراوانی در صنعت های بزرگ همچون نفت و گاز ، سد سازی ، نیروگاه ها و تعمیرات ماشین آلات صنعتی و تجهیزات صنعتی سنگین مورد استفاده قرار میگیرند
این ابزار جهت باز و یا بستن پیچ های صنعتی چه به صورت تکی و چه به صورت چندتایی همزمان طراحی و ساخته شده است
بولت تنشنر ها با نیروی فشار هیدرولیک کار کرده و با توجه به سایز جک ها و همچنین فشار هیدرولیک وارد شده نیروی معینی و حساب شده ای به پیچ ها اعمال مینماید و به کمک این قابلیت بولتنشنر از آن به عنوان ترکمتر های صنعتی قوی نیز استفاده میشود.

انبار

تهران

بازه زمانی که محصول را نیاز دارید ؟

تماس بگیرید

محصولات پیشنهادی