پاسخ به پرسش های متداول

پاسخ به پرسش های متداول

  • مدارک مورد نیاز اجاره:

ارائه کارت ملی هوشمند ( پایان خدمت ، گواهینامه ) در هنگام عقد قرارداد و پرداخت ودیعه سیصد هزار تومانی و پرداخت مبلغ اجاره بها در ابتدا قراداد.

 

  • هزینه اجاره در روزهای تعطیل:

اجاره روزهای تعطیل مطابق روزهای عادی محاسبه میگردد.

در روزهای تعطیل فروشگاه تعطیل میباشد و در صورت اتمام کار بادستگاه امکان برگرداندن وجود ندارد و اجاره محاسبه میگردد.

 

  • خرابی های دستگاه:

درصورت خرابی دستگاه را به تعمیر کار معرفی شده از سوی ابزارمن تحویل داده و هزینه مشکلات مربوط به استحلاک به عهده ابزارمن و هزینه های مربوط به استفاده اشتباه به عهده اجاره گیرنده است.

 

  • تحویل و تحول:

کلیه تحویل و تحول دستگاه در محل ابزارمن صورت می پذیرد.

There are no products