محصولات برگشتی

محصولات برگشتی

درصورت ارسال کالا و عدم تحویل از سوی مشتری کالا عودت داده شده و هزینه رفت و برگشت و همچنین مبلغ 200000 ریال بابت کنسلی از مبلغ واریزی کسر خواهد گردید و مابقی به حساب معرفی شده از سوی مشتری واریز خواهد گردید.

There are no products